Teated

Koolitus "Hariduslike erivajaduste märkamine ja HEV õpilaste toetamine koolis"

Posted by Eevi Tüüna (eevi) on Mar 27 2017
Teated >> [GROUP_TITLE]
Järvamaa Kutsehariduskeskus koostas koostöös Nurme Kooliga projekti „Koolitus „Hariduslike erivajaduste märkamine ja HEV õpilaste toetamine koolis“. Projekti raames viiakse läbi täiendkoolitus põhikooli- ja kutsekool õpetajatele ja tugisüsteemide töötajatele“. Projektitaotlus sai positiivse otsuse ning seda rahastatakse summas 2 991,95 eurot. Projekt koostati SA Innove poolt välja kuulutatud 2016-2018.a. programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ taotlusvooru tegevuse „Maakonna piires haridusasutuste vaheline õpiüritus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks“ raames Projekti eesmärgid: • Koolis on positiivne hoiak kaasava hariduse põhimõtete rakendamise suhtes ning õpetajatele ja tugitalituse töötajate teadmised ja oskused õpilaste hariduslike erivajaduste äratundmiseks ning õpilast ja õppimist toetavate meetodite rakendamiseks on paranenud. Õpilasi osatakse nõustada endale sobiva eriala valikul ja toetada õppimise ajal, nii et nad lõpetavad kooli vastavalt oma võimete tasemele. • Hariduslike erivajadustega õpilased on põhikoolijärgse lisaõppe läbimisel motiveeritud jätkama õpinguid kutseõppes. Nad on kutseõppesse võimetekohaselt kaasatud ja nende sotsiaalne toimetulek toetatud. Koolituse läbimisel omandatavad teadmised ja oskused võimaldavad õpetajatel ja tugitalituse töötajatel paremini HEV õppijatega toime tulla ja neid toetada. Tänu sellele paraneb õppetööst osavõtt ja erivajadusega õpilaste toimetulek õppetöös. See loob nii tava- kui hariduslike erivajadustega õpilastele õppimist soodustava õpikeskkonna ja õpetajatele meeldivama tööõhkkonna. Väheneb koolist väljalangevus. Suureneb hariduslike erivajadustega noorte kaasamine kutseõppesse ja seeläbi nende parem toimetulek (töö-)elus. Koolitus viiakse läbi 2017.a. aprillis ning sellest võtavad osa 20 Järvamaa Kutsehariduskeskuse ning 10 Nurme Kooli õpetajat ja tugistruktuuride töötajat. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Projekti info Järvamaa Kutsehariduskeskuse kodulehel: http://jkhk.ee/pages/projektid/prom-projektid/hev.php

Last changed: May 30 2017 at 10:27

Back

Nurme Kool